Testimonials2018-06-14T11:18:05+08:00

TESTIMONIALS

OUR EXTREMELY HAPPY CUSTOMERS

John Doe

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”

Jane Doe

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”

Our customers love our service and attention to safety and detail.

Why not request a quote now and let us work with you on your next move.

Request A Free Quote

John Smith

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”

Jane Doe

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”

John Doe

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”

REQUEST A CALLBACK NOW!

LATEST NEWS

From Our Blog

  • Semrock滤光片如何提升超分辨光学系统质量

Semrock滤光片如何提升超分辨光学系统质量

 近些年来,一些诸如TIRF(全内角反射荧光显微镜,total internal reflection fluorescence microscope)和超高分辨率显微镜的技术亟须二向色镜具有更高的平整度,来减少相差并简化校准的难度与步骤。即使是有轻微弯曲的二向色镜都有会影响光学系统中的对焦,导致焦平面的位移以及图像质量的下降。Semrock最新推出的BrightLine™激光二向色镜比市面上所有的二向色镜都更为平坦,在保证各种光学性能的同时,平整度最高可以达到λ/10,可以为最为苛刻的光学系统提供更高的光通量以及更好的信号采集。 为什么平整度如此重要? 显微镜中的二向色镜主要用于对于不同波长光的分束。当使用二向色镜时,它不仅仅会影响光束的传播方向,还会影响它的波前。我们制作滤光片的时候会镀上薄膜来得到需要的过滤波段。涂层产生的应力会导致基材的轻微弯曲或者曲率的不同。二向色镜的弯曲对于反射的影响比透射大得多。对于透过二向色镜的光束而言,弯曲仅仅会导致轻微的色散,导致光束有可以忽略的像差。这也就解释了为什么传统的荧光显微镜为什么不重视平整度这个参数,因为发射信号是透过二向色镜的。二向色镜的轻微弯曲虽然在传统的光学系统上不会造成很明显的影响,但是会对更先进的显微系统的成像造成不可忽视的负面影响。这也就促使着滤光片厂家研发出更加适合先进显微系统的平整滤光片。 弯折或者弯曲的二向色镜对于反射或者透射光束的光斑尺寸以及形状 弯曲的二向色镜对于反射的光束具有聚焦的作用 对于任意一束从45°方向被二向色镜反射的光束而言,二向色镜自身的曲率都会导致光束有一个附加的聚焦作用,同时导致焦平面位置的改变。而聚焦点的大小或者形状也会发生改变。诚然我们可以通过改变探测器的位置来补偿发射光束的焦平面位移,但是这会导致图像质量的损失。 光学器件的平整度可以通过每英寸器件对于633nm光的波分数来标示。二向色镜的平整度的偏差主要是由于球面曲率的影响。球面曲率决定了二向色镜反射光束的焦平面偏移。当使用高斯光束的时候,聚焦的质量由瑞利范围判断,瑞利范围指的是指光束沿着其行进方向,从原始聚焦点到其面积为原始聚焦点面积两倍的截面的距离,此时截面半径约为1.414倍的聚焦点半径。光束(或者一个成像点)在聚焦点的一个瑞利范围内仍然可以视为是聚焦的,这使其成为评判二向色镜曲率的一个有效的指标。如果聚焦点的偏移小于一个瑞利范围,我们便可以忽略这个误差。 如果二向色镜存在弯曲,当它以45°角反射时,产生的主要相差是散光,这会导致其在不同的方向(横向和纵向)产生两个不同的非对称的焦点。虽然光束没有完全的聚焦,但是我们可以在两个焦点之间找到一个折中—即在图像和更大焦斑之间成为模糊的中点中找到,这个点我们一般称之为最小模糊圈。 由于二向色镜的曲率导致反射产生两种不同的焦点,中点是“最小模糊圈” 如果二向色镜的曲率变大的话,散光的影响也会变小。以直径为11 mm的光束为例,当二向色镜的曲率半径大于150m的时候横向和纵向的焦点就会非常相似。我们可以通过二向色镜的曲率半径(R)和成像透镜的焦距(fTL)计算得到最小模糊圆的几何尺寸半径。对于非常大的曲率半径而言,光束尺寸的增长只会引起很小的散光。 当散光是相差的主导因素时,三阶或者更高阶的像差也会在聚焦或者成像的透镜后面降低准直光束的质量。而二向色镜更加平整的话,会有效的降低最小模糊圈的大小。

  • 第八届光学方法高级研讨会

第八届光学方法高级研讨会

第八届光学方法高级研讨会 (2018年11月4日-7日, 中国 深圳) 主办单位:中国光学学会生物医学光子学专委会、深圳大学、德国Becker & Hickl GmbH 承办单位:深圳大学光电工程学院,光电子器件与系统(教育部/广东省)重点实验室 “第八届光学方法高级研讨会”(8th Advance Optical Methods Workshop, AOMW2018)由中国光学学会生物医学光子学专委会、深圳大学和德国Becker

DCS-120应用于96孔板扫描成像

DCS-120应用于96孔板扫描成像 DCS-120共聚焦荧光寿命成像显微镜系统可采用软件控制的电动载物台进行升级,应用于96孔板的扫描成像。在此应用中,96孔板放置在电动载物台上,通过DCS-120的共聚焦扫描头对第一个孔位的特定区域进行扫描成像,然后通过软件将孔板的位置移动到下一个孔位,每次移动的距离和两个孔位之间的距离一致,从而实现对96孔板的荧光寿命成像。系统的优势在于每次采集的数据都是基于孔位内一个焦平面薄层,因此,荧光寿命衰减曲线不会因为re-absorption和re-emission影响。此外,转动去极化影响的可能性也可以通过高数值孔径的物镜进行消除。获取的数据通过SPCM操作软件的Mosaic FLIM模式进行保存。采集数据的同时,初步的荧光寿命图像也会同时进行显示。精确的多指数荧光寿命数据分析可以通过SPCImage分析软件进行分析。关于本应用的更详细信息,可以查看以下内容: 1. DCS-120 Confocal and Multiphoton FLIM Systems, User handbook, 7th edition (2017). Free

  • 普林斯顿仪器发布新型光谱仪FERGIE

普林斯顿仪器发布新型光谱仪FERGIE

普林斯顿仪器最新发布FERGIE光谱仪,该光谱仪内部直接集成了背感光CCD相机,相机采用深度制冷,噪声低,灵敏度高;优异的光学设计消除了焦平面上的像差,和IsoPlane光谱仪一样具备优秀的成像能力;具有内部时序控制器,更容易用于时间分辨光谱实验;完整的附件生态系统,具备诸多配件,可以很便捷的和其他设备协同工作,如激光器,显微镜等。 ​想象一下,以前需要1小时来完成的光路系统搭建工作,现在只需要几分钟就可以完成,并且结合众多光谱仪附件,可以根据实验需要灵活搭建多光谱,时间分辨光谱,显微光谱等众多实验系统。极大的降低了仪器使用的难度,方便了实验人员的工作。 ​目前这款光谱仪已经登录中国市场,欢迎新老客户咨询! ​产品特点: Proprietary, aberration-free optical design FERGIE spectral profiles are completely free from

Read More Articles

DON’T CALL US, WE’LL CALL YOU

Request a Callback

Fill in the form below to request a callback to discuss your move.

[contact-form-7 id=”5″ /]